11-03-51

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2551 ผศ.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดข้อตกลงว่าด้วยการรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2551 ณ ห้อง QS 3302 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้มอบนโยบายการดำเนินกิจกรรมการรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2551 ให้แก่นิสิต จากนั้นมีการบรรยายหัวข้อ “สรุปภาพรวมของกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ” โดยคุณสุริยา เสถียรกิจอำไพ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์กับชุมชน สกอ. จากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มเพื่อหาข้อตกลงในการรับน้องใหม่ฯ เป็น 6 กลุ่มดังนี้ 1. ผู้นำด้านวินัย 2. ผู้นำด้านสันทนาการ 3. ผู้นำด้านพยาบาล 4. ผู้นำเชียร์ 5. ผู้นำเชียร์ลีดเดอร์ และ 6. รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต , ผู้ประสานงานกิจการนิสิต และประธานสโมสรนิสิตทุกคณะ

[ 1  2  3  4 ]

ลงทะเบียน


ผศ.ชาลี ทองเรือง

[ 1  2  3  4 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive