24-26-03-51

เมื่อวันที่ 24 – 26 มีนาคม 2551 กองกิจการนิสิต จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนางานด้านกิจการนิสิต โดย ผศ.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้มีรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตแต่ละคณะ และบุคลากรด้านกิจการนิสิต เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านกิจการนิสิต ในส่วนของกองกิจการนิสิตและคณะ ได้รับความรู้ และแนวคิด โดยวิทยากรคุณนิรันดร์ จินดานาค บรรยายในหัวข้อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ จากนั้นให้มีการทำ walk rally ณ โรงแรมซีบรีซ จอมเทียน รีสอร์ท จ.ชลบุรี

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive