7-9-03- 2551

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2551 ผศ.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาผู้นำนิสิตระดับสูง ประจำปี 2551 (ระหว่างวันที่ 7 – 9 มีนาคม 2551) ณ เมาเท่นปาร์ค สวิตเซอร์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีผู้นำนิสิตจากองค์การนิสิต สภานิสิต ชมรมกิจกรรมส่วนกลาง สโมสรนิสิตแต่ละคณะ พร้อมด้วยคณะกรรมการดูแลการรับน้องและประชุมเชียร์ จำนวน 60 คน และคณะกรรมการกิจการนิสิต /ผู้ประสานงานกิจการนิสิตจากคณะและบุคลากรกองกิจการนิสิต เข้าร่วมโครงการด้วย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบนโยบายด้านกิจกรรมนิสิต ประจำปี 2551 ได้รู้จักบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนขอบข่ายงานที่ตนเองรับผิดชอบอย่างถูกต้อง ได้รับความรู้และพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการเป็นผู้นำ ตลอดจนแนวทางในการดำเนินกิจกรรมให้สอดรับกับการประกันคุณภาพการศึกษา และก่อให้เกิดเครือข่ายผู้นำนิสิตสัมพันธ์และการประสานงานที่ดียิ่งขึ้นระหว่างนิสิต โดยการอบรมสัมมนาในหัวข้อ “กลยุทธ์การเป็นผู้นำนิสิตที่มีคุณภาพ” โดยอาจารย์อรรจน์ สีหะอำไพ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยรังสิต และหัวข้อ “องค์กรคุณภาพกับการประกันคุณภาพ” โดยอาจารย์ธงชัย มณีชูเกตุ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร การระดมความคิด “แนวทางการดำเนินกิจกรรม ในปี 2551” ร่วมวางแผนงานและกิจกรรม work shop หัวข้อ “การจัดทำแผนปฏิบัติการและการประเมินความเสี่ยง” , “วิธีคิดกับการทำกิจกรรมลักษณะใหม่และเทคนิคการสร้างทายาทองค์กร” , กิจกรรม walk rally , การแยกกลุ่มสัมมนาหัวข้อ “ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติกิจกรรม” และการจัดทำปฏิทินกิจกรรม ประจำปี 2551Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Template Copyright © Nuts and Bolts Interactive