9-04-51

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2551 ผศ.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ครั้งที่ 3) จัดโดยงานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต ระหว่างวันที่ 8 – 10 เมษายน 2551 ณ อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร มีผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นครูโรงเรียน ตชด. ในกำกับดูแลของกองกำกับการ ตชด. ที่ 31 จำนวน 30 คน (7 โรงเรียน) วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาเรียนรู้ด้านวิชาการ เช่น ทักษะคอมพิวเตอร์ ทักษะภาษาอังกฤษ ได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำไปใช้ได้จริง ในการเรียนการสอน ทั้งนี้ จะได้รับการอบรมหลักสูตรการใช้งานอินเตอร์เน็ต จำนวน 6 ชั่วโมง หลักสูตรการนำเสนองานอย่างมืออาชีพด้วย Microsoft PowerPoint 2003 จำนวน 12 ชั่วโมง โดยวิทยากรประจำจากศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2 ]
[ 1  2 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive