8-04-51_1

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2551 ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมด้านอาหาร เนื่องในการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 27 พ.ศ. 2551 “นเรศวรเกมส์” ณ ห้อง Main conference อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนรศวร เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าภายในและโดยรอบมหาวิทยาลัย ได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา “นเรศวรเกมส์” และได้มีความรู้พื้นฐานในการสุขาภิบาลอาหารและการบริการที่ดี ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 150 คน รับการอบรมในหัวข้อ “การจัดการร้านที่ดี” และ “บริการดีมีชัยไปกว่าครึ่ง” โดยคุณจันทรา ทับเนียมนาค นักวิชาการสาธารณสุข 7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากร “นเรศวรเกมส์ เกมส์แห่งมิตรภาพ” “เกมส์รวมน้ำใจ ไร้แอลกอฮอล์”

[ 1  2 ]
[ 1  2 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive