27-06-51

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2551 รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี มน. เป็นประธานในการเปิดโครงการ "เปิดโลกกิจกรรม" ขององค์การนิสิต มน. โดยในงานมีการแสดงของชมรมต่างๆ มากมาย และมีการเปิดบูธเพื่อเรียกความสนใจจากนิสิตใหม่ที่จะเลือกเขัาชมรมส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ช่างภาพโดย วันชัย จูบรรจง )

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive