29-06-51

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2551 รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี มน.เป็นประธานเปิดงานกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18 และตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นการขึ้นสแตนเชียร์ของแต่ละคณะ ณ สนามกีฬา 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร (ช่างภาพโดย วันชัย จูบรรจง)Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Template Copyright © Nuts and Bolts Interactive