1-07-51

เ มื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2551 ผศ.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการนิสิตทุน เดินตามพ่อ สานต่อความพอเพียง ณ อาคารขวัญเมือง หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโดยงานกิจกรรมนิสิตและงานทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต เพื่อให้นิสิตทุนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถนำไปเผยแพร่ได้ มีเจตค ติและพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิตประจำวัน และสามารถจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของตนเองได้ โดยจัดให้มีการอบรมและสัมมนาให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “กินอยู่อย่างต่ำ มุ่งกระทำอย่างสูง” โดยคุณแทนคุณ จิตต์อิสระ (อี้) ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการและพิธีกรรายการแฟนพันธุ์แท้ , การบรรยายหัวข้อ “รู้จักออม รับรองไม่มีอด” โดยอาจารย์เนื้อทิพย์ สุ่มแก้ว สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์และการบัญชี และคุณชัญฐิกา สุวรรณิน นักวิชาการศึกษา หน่วยกิจการนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จากนั้นจะมีการจัดประกวดการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของนิสิตทุน และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนิสิตทุน ในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2551

[ 1  2  3  4  5  6 ]
[ 1  2  3  4  5  6 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive