10-07-51

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2551 ผศ.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการธรรมะสัญจร จัดโดยงานวินัยและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต ณ สวนป่าเขากระยาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้หลักธรรมทางศาสนาและฝึกการพัฒนาจิต มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนิสิต 90 คน อาจารย์และบุคลากร 10 คน โดยได้รับความร่วมมือจาก รศ.ดร.ศิริพงษ์ เปรมจิต อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ และทีมงาน ซึ่งมีกิจกรรมการสร้างความคุ้นเคย การอบรมภาคปฏิบัติ เรื่องการฝึกใจตามแนววิชาของหลวงพ่อวัดปากน้ำเบื้องต้น , การบรรยายหัวข้อ “วิทยาศาสตร์ ปรัชญา ความจริงแท้ที่เกี่ยวข้อง 3 ศาสตร์ ที่มีผลต่อองค์ความรู้หลัก” , การฝึกบทกายธรรม การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรและตอบปัญหาที่น่าสนใจ ทั้งนี้ นิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้รับมอบวุฒิบัตรจากวิทยากรด้วย

[ 1  2  3  4  5  6  7 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive