24-07-51

เมื่อวันที่ 24-25 กรกฏาคม 2551 รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศร อธิการบดี เป็นประธานในการเปิดโครงการ.อบรมอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร รุ่นที่ 7 โดยมีเรื่องกฎระ บียบข้อบังคับ ที่ควรทราบ และแนวทางปฏิบัติในการให้ คำปรึกษาด้านวิชาการ โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รศ.ดร.สุพักตร์ พ่วงบางโพ) และกฎระ บียบข้อบังคับ ที่ควรทราบ และแนวทางในการปฏิบัติในการให้คำปรึกษาด้านกิจการนิสิต โดย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต (ผศ.ชาลี ทองเรือง) วิทยากรที่บรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ดร.ฉัตรทวี สิทธิ์ศิรอรรถ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ ณ ห้วยขาแข้ง คันทรีโฮม รีสอร์ท จังหวัดอุทัยธานีCreate photo websites for free using NeoPhotoTM    Template Copyright © Nuts and Bolts Interactive