29-07-51

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 ผศ.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วยบุคลากรกองกิจการนิสิตร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย จากนั้น ได้นำหนังสือนามานุกรมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา จัดพิมพ์โดยมูลนิธิมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมในพิธีมังคลาภิเษกพระบรมรูปจำลองสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการพิมพ์นามานุกรมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นหนึ่งในกิจกรรมวิชาการที่มูลนิธิมหาวิทยาลัยนเรศวรสนับสนุนส่งเสริมโดยมอบหมายให้ กองกิจการนิสิต และสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมร่วมกัน และสามารถซื้อได้ ในราคาเล่มละ 1,000 บาท ที่กองกิจการนิสิต โทรศัพท์ 0 – 5526 – 1000 – 4 ต่อ 1214 โทรสาร 0 – 5526 – 1104 สั่งจ่ายในนาม นามานุกรมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก เลขที่บัญชี 620 – 024624 – 4 (หน่วยงานราชการ ลด 10 % และกรณีสั่งซื้อมากกว่า 10 เล่มขึ้นไป ลด 15 %)

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive