7-07-51

เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2551 ผศ.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มน. เป็นประธานในการเปิดโครงการปฐมนิเทศนิสิตผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมและกีฬา โดยมีนางสมพิศ ทองสุก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการหลังจากนั่น รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตได้ให้นโยบายและแนะแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ภายในรั้วมหาวิทยาลัยนเรศวรให้กับนิสิต และผู้ปกครองที่จะช่วยเหลือสอดส่องดูแล ณ ห้องประชุมนเรศวร 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4 ]
[ 1  2  3  4 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive