15-08-51

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2551 ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี มน. ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการการประชุมและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากิจกรรมนิสิต ประจำปี 2551 ของชมรมทางด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ถูกต้อง และด้านกลุ่มบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ พลาซ่า จังหวัดพิษณุโลก

[ 1  2  3  4  5  6 ]
[ 1  2  3  4  5  6 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive