15-08-51_1

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2551 งานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาศักยภาพของตนเองที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีณฐวัฒน์ ล่องทอง ฝ่ายฝึกอบรมและวิทยากรประจำบริษัท ซินเนอยี เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องประชุมขวัญเมือง 2 อาคารขวัญเมือง มหาวิทยาลัยนเรศวร (ข้อมูล : นางสาวชุติพันธุ์ สุขเกษม)

[ 1  2  3  4 ]
[ 1  2  3  4 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive