22-26-08-51

เมื่อวันที่ 22 – 27 สิงหาคม 2551 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม ปี 2551 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 79 คน เป็นนิสิตนักศึกษาและอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคใต้ ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส,วิทยาลัยชุมชนปัตตานี,มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี , มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ , มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา และตัวแทนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้ร่วมศึกษาเรียนรู้และทัศนศึกษาสังคมที่มีการอยู่ร่วมกันในลักษณะพหุลักษณ์ พหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข เกิดความสามัคคี มีทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้รวมกลุ่มและสร้างความสัมพันธ์อันดีที่จะนำไปสู่การสร้างสันติ ภายในโครงการค่ายฯ มีกิจกรรมบรรยาย “ต่างคิด ไม่ต่างใจ” โดย รศ.ดร.ประจักษ์ สายแสง อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร , กิจกรรมเรียนรู้ผูกมิตร (เรียนรู้กันและกัน) , การบรรยาย “การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมบนพื้นฐานสิทธิมนุษยชน” โดย ผศ.ดร.สุทิน นพเกตุ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ , การทัศนศึกษาและกิจกรรม bicycle rally ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย , การศึกษาชุมชนอิสลามแม่สอด จังหวัดตาก การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสรุปบทเรียนและข้อคิดความรู้ประโยชน์ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ สุดท้ายจึงนำเสนอผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive