28-08-51

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2551 ผศ.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานพิธีเปิด โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การรับน้อง ณ อาคารขวัญเมือง มหาวิทยาลัยนเรศวร และบรรยายเรื่อง “เติมใจพี่เสริมดีกรีรับน้อง” จัดโดยกองกิจการนิสิต ร่วมกับคณะกรรมการดูแลการรับน้องและประชุมเชียร์ (กนช.) มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้ตัวแทนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการดำเนินกิจกรรมรับน้องที่ผ่านมาในการที่จะทราบถึงความสำเร็จ อุปสรรคที่เกิดขึ้นและปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้การรับน้องและประชุมเชียร์ในปีการศึกษาต่อไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ เกิดความประทับใจกับทุกฝ่าย โดยใช้กระบวนการ “การจัดการความรู้ (KM)” โดย ทพ.พิชิต งามวรรณกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “กิจกรรมรับน้องที่ประสบความสำเร็จ” โดยการเล่าเรื่องกิจกรรมรับน้องของแต่ละสถาบัน , ระดมสมองเพื่อจัดการกับ “ขุมความรู้” ที่ได้จากทุกกลุ่มในภาพรวมเป็น “แก่นความรู้” สุดท้ายเป็นการสรุปรูปแบบกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ และแนวทางการแก้ปัญหาในอนาคต ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คือเกิดการพัฒนาศักยภาพการทำกิจกรรมของนิสิต นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับมุมมองความคิดในการทำกิจกรรม แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ มีนโยบายและมาตรฐานในการทำกิจกรรมรับน้องอย่างชัดเจนในปีต่อไปที่ได้จากการระดมความคิดร่วมกัน

[ 1  2  3  4  5  6  7  8 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive