16-08-51

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2551 ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมแรลลี่ปลอดภัย พร้อมใจเปิดไฟใส่หมวก ในโครงการจัดการถนนปลอดภัย ในมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ลานกิจกรรม อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโดยงานวินัยและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต ร่วมกับ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) โดยนิสิตร่วมขับรถจักรยานยนต์เป็นขบวนแรลลี่รณรงค์ปลอดภัยพร้อมใจเปิดไฟใส่หมวก บนถนนในมหาวิทยาลัยและชุมชนรอบมหาวิทยาลัย จากนั้นร่วมการประกวดตกแต่งหมวกกันน็อค ซึ่งมีคณะกรรมการตัดสิน ได้แก่ อาจารย์บุญพล มีไชโย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ , อาจารย์อนุชิต สุริยงค์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และนางสุภาพร เรืองจันทร์ หัวหน้างานวินัยและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต

[ 1  2  3  4  5 ]
[ 1  2  3  4  5 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive