13-14-09-51

เมื่อวันที่ 13 – 14 กันยายน 2551 งานกีฬา กองกิจการนิสิต จัดโครงการพัฒนาชมรมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 5 ณ ธารวังท อง รีสอร์ท จังหวัดพิษณุโลก วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการกีฬาร่วมกัน เพื่อหาข้อตกลงเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา ศึกษาปัญหาและแนวทางในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการชมรมกีฬา เจ้าหน้าที่งานกีฬา ที่ปรึกษาชมรม และนิสิตผู้มีความสามารถทางด้านกีฬา โดยการสัมมนาในหัวข้อ “การหาเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพนักกีฬา” โดย รศ.ฉลอง ชาตรูประชีวิน กรรมการที่ปรึกษาหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา จากนั้นสรุปและปรับปรุงเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพนักกีฬา และการสัมมนาในหัวข้อ “การจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา” , “ข้อตกลงในการดำเนินงานร่วมกันและการศึกษาปัญหาและแนวทางในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา” ทั้งนี้เพื่อให้เกิดแนวทางและนโยบายในการดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้เปิดโลกทัศน์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพื่อระดมความคิดร่วมกันจัดทำแผนงานประจำปีเกี่ยวกับการดำเนินงานทางด้านการส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา เพื่อเป็นการพัฒนา ให้แนวทางในการบริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ของชมรมกีฬาให้เกิดความเข้มแข็ง เป็นหนึ่งเดียวกัน สามารถพัฒนา และจัดกิจกรรมกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยคือการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างเสริมสุขภาพ และสามารถพัฒนาการกีฬาของมหาวิทยาลัยทั้งทางด้านการส่งเสริมสุขภาพและการกีฬาให้สู่ความเป็นเลิศ สู่มาตรฐานสากล

[ 1  2  3  4  5  6  7 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive