20-25-10-51

มน. ร่วมงานเทางามสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 20 – 25 ตุลาคม 2551 ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี และนางสมพิศ ทองสุก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พร้อมด้วยบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 30 คน เข้าร่วมโครงการเทางามสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา และโรงเรียน ตชด.ประชารัฐบำรุง ต.หนองหญ้าปล้อง อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้วCreate photo websites for free using NeoPhotoTM    Template Copyright © Nuts and Bolts Interactive