28-10-51

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2551 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมผู้บริหาร และคณาจารย์ จากคณะต่างๆ ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงาน "NU. Health festival" มหกรรมตลาดนัดสุขภาพ โดยในงานมีการแสดงความรู้ในเรื่องของสุขภาพในทุกด้าน และยังมีการประกวดสวนถาด, แอโรบิค และเพนท์หมวกกันน๊อค ณ ลานกิจกรรม อาคารอเนกประสงค์Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Template Copyright © Nuts and Bolts Interactive