14-11-51

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 อาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร นิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวรน้อมส่งเสด็จสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนัครินทร์ สูสวรรคาลัย ด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5 ]
[ 1  2  3  4  5 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive