29-12-51

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 ผศ.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในพิธีเปิดเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ โดยมีนายบรรลือ คชชาคร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์ เขต 6 นครสวรรค์ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงหลักการและเหตุผลของการเปิดเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3 ]
[ 1  2  3 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive