08-01-52

กองกิจการนิสิต จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจการนิสิต เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2552 กองกิจการนิสิต จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย ผศ.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และ รศ.นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลงานวิจัยสถาบันฝ่ายกิจการนิสิต ประจำปีงบประมาณ 2551 จากนั้นมีการร่วมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “วิจัยสถาบัน : จุดเริ่มต้นของการพัฒนางาน” ณ ห้องนเรศวร 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2 ]
[ 1  2 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive