15-01-52_1

ร้อยศิลป์ลีลา มุทิตาจิต เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2552 ศ.เกียรติคุณ คุณหญิง ไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติกล่าวแสดงความรู้สึกต่ออธิการบดี (รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และมอบของที่ระลึก ในงานร้อยศิลป์ลีลา มุทิตาจิต ซึ่งจัดโดยกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้นิสิตและบุคลากรได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ได้ให้การสนับสนุนงานด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้นิสิตได้ฝึกฝนทักษะ และพัฒนาการความสามารถด้านการแสดงศิลปวัฒนธรรมและด้านดนตรีไทยลูกทุ่ง และเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มด้านศิลปวัฒนธรรม ภายในงานมีการแสดงรำอวยพร โดยอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมด้านศิลปวัฒนธรรม วงดนตรีลูกทุ่งมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยนิสิตโครงการลูกพระฆเนศ การแสดง 4 ภาค การขับร้องเพลงจากนักร้องกิตติมศักดิ์ การแสดงของนิสิตชมรมเชียร์และแปรอักษร และการกล่าวแสดงมุทิตาจิต โดยนายกองค์การนิสิต ณ สนามกีฬาในร่ม อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive