24-01-52

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2552 รศ.ดร.เสวียน เปรมประสิทธิ์ รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการนิสิต เป็นประธาน (ฝ่ายฆราวาส) พิธีเปิดโครงการธรรมะสัญจร ตอน “คน..ของแผ่นดิน” ณ สถานปฏิบัติธรรม วัดสวนร่มบารมี อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก จัดโดยงานวินัยและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต เพื่อ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของอาจารย์ บุคลากรและนิสิต โดยใช้หลักธรรมทางศาสนา ทั้งนี้ มีนิสิตและบุคลากรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คนโดยมีพระครูโฆษิตธรรมสุนทร (ประธานฝ่ายสงฆ์) เจ้าอาวาสวัดสวนร่มบารมี เจ้าคณะตำบลศรีภิรมย์เป็นพระวิทยากรอบรมให้นิสิตทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สวดมนต์เช้า - เย็น ฟังธรรม และฝึกจิตภาวนา สุดท้ายนิสิตได้ร่วมทำบุญช่วยเหลือค่าน้ำ – ค่าไฟของวัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,442 บาทCreate photo websites for free using NeoPhotoTM    Template Copyright © Nuts and Bolts Interactive