29-01-52

มน.เป็นเจ้าภาพนิสิตรางวัลพระราชทาน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2552 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นเจ้าภาพการประเมินคัดเลือกนิสิต นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา เขตภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2550 ณ ห้องประชุมนเรศวร 6 อาคารสำนักงานอธิการอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีนิสิตนักศึกษา เข้าร่วมคัดเลือกจำนวน 16 คน จาก จำนวน 16 สถาบัน แบ่งสถาบันการศึกษาออกเป็น 3 ขนาด คือสถาบันขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ (เกณท์จากจำนวนนิสิต นักศึกษา ของสถาบันนั้นๆ ) สถาบันขนาดเล็ก จำนวน 7 สถาบัน ประกอบด้วย นายจิโรจ จิ๋วแหยม มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา นางสาวกัญญารัตน์ สุรักษ์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น , นางสาวจิราภรณ์ หอมกลิ่น มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ , นายนวพล ปิ่นมณี มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร , นางสาวกนกวรรณ จันทร์-กระจ่าง มหาวิทยาลัยภาคกลาง , นายกรวุฒิ บุญมา มหาวิทยาลัยโยนก และนายเอกลักษณ์ เชื้อทอง จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ สถาบันขนาดกลางกลางประกอบด้วย นางสาวจารุณี ผัดน้อย มหาวิทยาลัยพายัพ , นายธนาณัติ พิมพ์พาเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ , นางสาววิลาวัลย์ แก้ว-ก้อ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง , นายนพพร อำภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา , นายธนากร ปูทอง มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ , นางสาวรวีภรณ์ จิรายุเจริญศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามและนายอดิเรก นวลศรี จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สถาบันขนาดใหญ่ นายอรรถกร ทาทอง มหาวิทยาลัยนเรศวร และนายณัฐวุฒิ ดวงแด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อคัดเลือกนิสิต นักศึกษา เข้ารับรางวัลพระราชทานจำนวน 3 คน จากสถาบันขนาดเล็ก จำนวน 1 คน สถาบันขนาดกลาง จำนวน 1 คน และสถาบันขนาดใหญ่ จำนวน 1 คน ซึ่งผลการคัดเลือกจะได้ประกาศให้ทราบต่อไป

[ 1  2  3  4  5 ]
[ 1  2  3  4  5 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive