12-02-52

นิสิต มน. ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การนิสิตฯ เมื่อวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2552 นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 5,799 คน ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การนิสิต และสมาชิกสภานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่หน่วยเลือกตั้งจำนวน 7 หน่วย ซึ่งผลการนับคะแนนมีดังนี้ เบอร์ 1 นายกิตติพงษ์ สุขเคหา นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้1,839 คะแนน เบอร์ 2 นายวัฒนา คงเมือง นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะสังคมศาสตร์ ได้ 2,955 คะแนน บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 971 ใบ บัตรเสีย จำนวน 34 ใบ

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

11-02-52 เลือกตั้งล่วงหน้า[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive