13-02-52

เปิดโครงการนิทรรศการโครงงานนิสิต เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 รศ.ดร.เสวียน เปรมประสิทธิ์ รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการนิสิต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการนิทรรศการโครงงานนิสิต / นวัตกรรมระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2552 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโดยสถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา (IRDA) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนให้นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรได้แสดงออกในโครงการของตนที่ได้ค้นคว้าไว้ก่อนจะสำเร็จการศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยในการผลักดันให้มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) ภายในปี พ.ศ. 2554 และเพื่อเป็นเวทีวิชาการการเผยแพร่ผลงานวิจัย และให้รางวัลนิสิตระดับปริญญาตรี รวมถึงคัดเลือกโครงการที่อยู่ในระดับดีเยี่ยม เพื่อส่งเข้าประกวดในโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติต่อไป โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการนิทรรศการนิสิต ตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา

[ 1  2  3  4 ]
[ 1  2  3  4 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive