03-03-52โครงการประกันคุณภาพภายใน กองกิจการนิสิต

เมื่อวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2552 กองกิจการนิสิต จัดโครงการประกันคุณภาพภายใน กองกิจการนิสิต เพื่อประเมินคุณภาพการดำเนินงานภายในกองกิจการนิสิต ประจำปีงบประมาณ 2551 ซึ่งเป็นการดำเนินงานในช่วงที่ 2 ประเมินคุณภาพภายในกองกิจการนิสิต ณ ห้องประชุมศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร และห้องประชุมนเรศวร 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยการดำเนินงานประกอบด้วย การจัดการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินภายในของกองกิจการนิสิต ประจำปีงบประมาณ 2551 และการการประเมินตรวจสอบภายในกองกิจการนิสิต ประจำปีงบประมาณ 2551 ซึ่งในการประเมินภายในมีคณะกรรมการประเมินตรวจสอบ 3 ท่าน ได้แก่ 1. รศ.เทียมจันทร์ พาณิชผลินไชย รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ 2. ผศ.ธงชัย มณีชูเกตุ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ 3. คุณมาดา ชยทัตโต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลการประเมินคะแนนเต็ม 3 ได้1.54 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 51.34 จากนั้นบุคลากรกองกิจการนิสิตรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนางานต่อไป

[ 1  2  3 ]
[ 1  2  3 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive