กองกิจการนิสิต จัดโครงการอบรมสัมมนาผู้นำนิสิตระดับสูง ประจำปี 2552

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2552 รศ.ดร.เสวียน เปรมประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาผู้นำนิสิตระดับสูง ประจำปี 2552 ณ บ้านสวนส้มทิพย์รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีผู้นำนิสิต สังกัดองค์การนิสิต สภานิสิต ชมรมส่วนกลาง คณะกรรมการดูแลการรับน้องและประชุมเชียร์ (กนช.) และประธานสโมสรนิสิตแต่ละคณะ เข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2552 ซึ่งได้มีการศึกษาดูงานด้านกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี การสัมมนาหัวข้อ “ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติกิจกรรม” การอบรมหัวข้อ“ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา”และ“กิจกรรมและการประกันคุณภาพภายในในส่วนองค์กรกิจกรรมนิสิต” โดยผศ.ธงชัย มณีชูเกตุ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรม Walk rally และการจัดทำปฏิทินกิจกรรมประจำปี 2552

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive