มน. ลงนามหนังสือข้อตกลงร่วมกันกับชุมชนในโครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรม นำชีวิตพอเพียง ปี 2552

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2552 รศ.ดร.เสวียน เปรมประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรม นำชีวิตพอเพียง ปี 2552 ณ บ้านบางกระน้อย หมู่ 2 ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยนางสมพิศ ทองสุก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต กล่าวรายงานว่ามีนิสิตเข้าร่วมโครงการ จำนวน 28 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน คน มีระยะเวลาในการดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม – 30 เมษายน 2552 และมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตได้รับประสบการณ์ตรง และเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง (Activity Based Learning) ในชุมชนเข้มแข็ง มีความสุขโดยเฉพาะการปลูกฝังเชิงคุณธรรม จริยธรรม ที่เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อให้นิสิต ผู้นำชุมชน และปราชญ์ชาวบ้าน ได้ร่วมกันศึกษาถึงแก่นแท้ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างสังคมที่มีความสุข และการนำไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมในแต่ละท้องถิ่น เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำ (Leadership Development) กล้าคิด กล้าทำ กล้านำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม ทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร ชุมชน ศาสนาและปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อสร้างสังคมคุณธรรม คุณภาพ สมรรถภาพและประสิทธิภาพ โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร ชุมชนและหน่วยราชการ จะได้รับรายงานผลการศึกษาชุมชนตัวอย่าง ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นร่วมกันของนิสิตนักศึกษา ชุมชนและปราชญ์ชาวบ้านในการจัดข้อเสนอการพัฒนาชุมชนเพิ่มเติมที่จะนำไปสู่สังคมเข้มแข็งตามนโยบายรัฐบาลอย่างถาวรยั่งยืน จากนั้นมีการลงนามหนังสือข้อตกลงร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและชุมชน (รศ.ดร.เสวียน เปรมประสิทธิ์ และนายเกรียงวิชย์ ไกรพวิมล นายอำเภอบางกระทุ่ม)

[ 1  2  3  4  5  6  7  8 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive