อาจารย์สลาและครูเทียมร่วมสัมมนา เรื่อง “วิวัฒนาการวงดนตรีลูกทุ่งไทยในอนาคต”

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต จัดโครงการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “วิวัฒนาการเพลงไทยลูกทุ่ง” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องขวัญเมือง 1 อาคารขวัญเมือง หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน ได้แก่ นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรที่สนใจด้านเพลงไทยลูกทุ่ง นักเรียน และอาจารย์จากสถาบันการศึกษา จำนวน 8 สถาบัน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ด้านทฤษฎีในเชิงปฏิบัติการในเรื่องของวงดนตรีลูกทุ่งให้กับเยาวชน อาจารย์ และบุคคลที่มีความสนใจด้านเพลงไทยลูกทุ่ง เป็นการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรได้เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนและเผยแพร่ดนตรีประเภทเพลงไทยลูกทุ่ง ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้นิสิต นักเรียน รักและหวงแหนวัฒนธรรมไทย ได้ฝึกฝนทักษะและพัฒนาความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทยลูกทุ่ง และเพื่อร่วมรักษาค่านิยมบทเพลงไทยลูกทุ่งที่ถูกต้องต่อไป ซึ่งมีการสัมมนา เรื่อง “วิวัฒนาการวงดนตรีลูกทุ่งไทยในอนาคต” โดยอาจารย์สลา คุณวุฒิ นักแต่งเพลงชื่อดังและผู้เชี่ยวชาญด้านการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง และอาจารย์ชุติเดช ทองอยู่ “ครูเทียม” ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแสดง DANCER และการโชว์ จากนั้น ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายอบรมเทคนิคพิเศษในการทำวงและฝึกทักษะในวงดนตรีลูกทุ่ง ระหว่างวันที่ 23 – 28 เมษายน 2552 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้จะมีการจัดโครงการปฏิบัติการจริง “ดาวรุ่งสุดยอดลูกทุ่งนเรศวร” ในช่วงเดือนพฤศิกายน 2552 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวรด้วย

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive