โครงการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “วิวัฒนาการเพลงไทยลูกทุ่ง”

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 พันเอก(พิเศษ) ดร.สีหเดช เกตุทอง ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฝ่ายพัฒนาศิษย์เก่า และมวลชนสัมพันธ์) รศ.ดร.เสวียน เปรมประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี และนางสมพิศ ทองสุก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เข้ารับชมการแสดงของนักเรียน จาก 8 สถาบัน ในโครงการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “วิวัฒนาการเพลงไทยลูกทุ่ง” จากการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาระยะหนึ่งแล้ว ได้มีการจัดแสดงร่วมกันของ นักเรียน อาจารย์จากสถาบันการศึกษา เพื่อให้เห็นถึงพัฒนาการในการบรรเลง ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง และการเแสดงโชว์ของ dancer ที่ได้รับการฝึกอบรมในครั้งนี้แล้ว ณ ศิลปศาลา มหาวิทยาลัยนเรศวร (ภาพถ่ายโดย นางสาวภาวิณีย์ ดวงอุปะ)

[ 1  2  3  4  5  6 ]
[ 1  2  3  4  5  6 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive