โครงการ สัมมนาประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ สัมมนาประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552 ตอน BORN TO BE GENIUS จัดโดยงานกิจกรรมและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต เพื่อให้ผู้แทนนิสิตจากคณะต่างๆ ที่เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมเชียร์ และรับน้องใหม่ ทั้งหมด 17 คณะ (18 สโมสรนิสิต) จำนวน 873 คน ได้แก่ ผู้นำวินัย , ผู้นำสันทนาการ , ผู้นำเชียร์ (Cheer Leader) , ผู้นำสวัสดิการและพยาบาล , ผู้นำร้องเพลง , ประธานห้องเชียร์ และคณะกรรมการรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ (กนช.) ได้ทราบแนวคิด นโยบายและมาตรการการจัดประชุมเชียร์และรับน้องใหม่มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2552 และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและเพื่อให้ได้ร่วมกันระดมความคิดหาข้อตกลงร่วมกันในการดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552 ในระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภาคม 2552 ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5  6  7  8 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive