สัมมนาบุคลากรด้านกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อ วันที่ 14 พฤษภาคม 2552 ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาบุคลากรด้านกิจการนิสิต ประจำปีงบประมาณ 2552 เพื่อเพิ่มศักยภาพให้บุคลากรด้านกิจการนิสิต ให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรกองกิจการนิสิต และคณะ โดยมีผู้เข้าร่วมโครง การเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 69 คน ได้แก่ ผู้บริหารและบุคลากร ก องกิจการนิสิต รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะ กรรมการที่ปรึกษาฝ่ายและผู้ประสานงานด้านกิจการนิสิตคณะ ซึ่งได้ร่วมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใ นหัวข้อ “positive thinking system thinking and creative thinking” โดยวิทยากร อาจารย์อรรจน์ สีหะอำไพ ผู้อำนวยการศูนย์การศึ กษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยรังสิต (ศิษย์เก่าดีเด่น ม.นเรศวร ปี 2538) ณ โรงแรมหัวหิน บลูเวฟ บีซ รีสอร์ท จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

[ 1  2  3  4  5 ]
[ 1  2  3  4  5 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive