ตลาดนัดนิสิต The Mall Nor. เปิดแล้ว ทุกวันอังคาร

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552 ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานพิธีเปิด ตลาดนัดนิสิต The Mall Nor. ณ บริเวณลานจอดรถไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมาร่วมงานหลายท่าน โดยในตลาดนัดนิสิตมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีของนิสิตชมรมต่าง ๆ การแนะนำตัวของผู้เข้าประกวดดาว – เดือน การออกบูธแนะนำชมรม / รับสมัครสมาชิกใหม่ของชมรมกิจกรรมส่วนกลาง การแสดงโชว์ของนิสิตหน่วยกิจกรรมต่าง ๆ การออกร้านจำหน่ายสินค้า อาหาร ฯลฯ และการ บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน มีนิสิตมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ซึ่งตลาดนัดนิสิตได้เป็นลานกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ของนิสิตทุกคณะทุกสาขาวิชา ได้ใช้เป็นเวทีในการแสดงออกทางความคิด ฝึกประสบการณ์จริงในการประกอบธุรกิจ หรือเป็นเวทีการแสดงออกในศาสตร์ที่นิสิตสนใจ เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ หรือศาสตร์อื่นๆ เพื่อความพร้อมในการจบการศึกษาออกไปเป็นบัณฑิตของ มน. ที่มีอัตลักษณ์ “เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต และเก่งพิชิตปัญหา” ออกสู่สังคมต่อไป

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive