โครงการวันนิสิตดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2551

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 รองศาสตราจารย์ ดร.เสวียน เปรมประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต เป็นประธานมอบเกียรติบัตร โครงการวันนิสิตดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2551 ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีนิสิตที่ได้รับเกียรติบัตรนิสิตดีเด่นและนิสิตยอดเยี่ยม จำนวน 724 คน แบ่งเป็น นิสิตยอดเยี่ยมด้านความประพฤติ จำนวน 1 คน ได้แก่ นายสุชาติ เปี่ยมปรีชา นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะเภสัชศาสตร์ , นิสิตยอดเยี่ยมด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร จำนวน 4 คน ได้แก่ นายอรรถกร ทองทา นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ นายเอกภัทร วัฒนศิริ นิสิตชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนานาชาติ นายศรากร พึ่งพวก นิสิตชั้นปีที่ 3 และ นายพัฒนพงศ์ สมุทรหล้า นิสิตชั้นปีที่ 3 นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา , นิสิตยอดเยี่ยมด้านกิจกรรมวิชาการ จำนวน 25 คน , นิสิตดีเด่นด้านกิจกรรมวิชาการ จำนวน 46 คน , นิสิตดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร จำนวน 374 คน , นิสิตดีเด่นด้านกีฬา จำนวน 53 คน และนิสิตดีเด่นด้านความประพฤติ จำนวน 221 คน จากนั้น รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต กล่าวให้โอวาท , ถ่ายภาพร่วมกับนิสิต , ตัดริบบิ้นเปิดนิทรรศการโครงการกิจกรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา 2551 และเยี่ยมชมผลงานของนิสิตในรอบปีที่ผ่านมา

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive