โครงการมหาวิทยาลัยสะอาด ร่มรื่น (Green and Clean University)สิ่งแวดล้อมที่ดี สนับสนุนการเรียนรู้ที่ดี

ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มน. เป็นประธานในการเปิดงานโครงการมหาวิทยาลัยสะอาด ร่มรื่น (Green and Clean University)สิ่งแวดล้อมที่ดี สนับสนุนการเรียนรู้ที่ดี เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2552 โดยมีคณะผูบริหาร อาทิ รศ.ดร.เสวียน เปรมประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต พันเอก(พิเศษ) ดร.สีหเดช เกตุทอง ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศิษย์เก่าและมวลชนสัมพันธ์ ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมใจปลูกต้นไม้ จากนั้นผู้บริหารมหาวิทยาลัย/ คณาจารย์/ บุคลากร/ แขกผู้มีเกียรติ/ สื่อมวลชน นั่งรถไฟฟ้าเยี่ยมชมกิจกรรมทำความสะอาดของคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพสำนักงานอธิการบดี ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5  6  7  8 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive