คัดเลือกนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม 2552 มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ทำการคัดเลือกนักกีฬา ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลก กับ วิทยาเขตพะเยา เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 "แม่โดมเกมส์" ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยจะมีแข่งขันเพื่อคัดเลือกในเขตภาคเหนือตอนล่างในวันที่ 26-30 ตุลาคม 2552 ซึ่งจะจัดการแข่งขันที่มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลกCreate photo websites for free using NeoPhotoTM    Template Copyright © Nuts and Bolts Interactive