ผลการแข่งขันโต้วาทีเฟรชชี่ 2552

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2552 งานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการแข่งขันโต้วาทีเฟรชชี่ 2552 ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีนิสิตเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 14 ทีม (จาก 17 คณะ เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 – 14 ส.ค. 2552) โดยในรอบชิงชนะเลิศ แข่งขันในญัตติ “ชีวิตคู่ หรือจะสู้ อยู่เป็นโสด” คณะกรรมการตัดสิน ได้แก่ อ.คนึงนิจ นาสมใจ อาจารย์จากวิทยาลัยพาณิชยการบึงพระ พิษณุโลก , ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก , อ.ปิญรัตน์ วงศ์วิสุทธิรัตน์ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ , อ.กฤษณะ นาคประสงค์ อาจารย์คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ และ อ.ธีรวุฒิ บุญยศักดิ์เสรี อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผลการแข่งขัน ปรากฏว่า ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมดีแต่ปาก ได้รับโล่เกียรติยศพร้อมเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 3,000 บาท 1.นางสาวสุกัญญา สมบูรณ์ความสุข คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2.นายศรัณย์ เพ็ญนภา คณะเภสัชศาสตร์ 3.นางสาวภัคสุภา ถาปัญญา คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม 3 วิด ได้รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 2,000 บาท 1.นางสาวอัญชนา วรรณพรหม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2.นายนวพล อินหัน คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 3.นางสาวปรีชญา แก้วสุวรรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Everlasting triumph ได้รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 1,000 บาท 1.นางสาวจิราพร จันธนู คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2.นางสาวน้ำฝน ทรงเจริญ คณะพยาบาลศาสตร์ 3.นายสาธิต จามูล คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

[ 1  2  3  4  5  6  7 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive