ผลการประกวดละครสร้างสรรค์ “เอดส์ป้องกันได้ ถ้ารู้ทันและรู้จักเลี่ยง”

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2552 รศ.ดร.เสวียน เปรมประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการ “ลูกเสลา วัยใส ร่วมใจ ไม่เสี่ยงเอดส์” จัดโดยกลุ่มนิสิตแกนนำเยาวชนการป้องกันโรคเอดส์ มน. ร่วมกับสโมสรนิสิตทุกคณะ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตแกนนำด้านการป้องกันโรคเอดส์ ให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์และการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ได้ตระหนักถึงอันตรายจากการติดต่อและการเจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์ เพื่อสนับสนุนให้มีมาตรการการป้องกันโรคเอดส์ให้มากขึ้นในสังคมทุกระดับ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก จำนวน 10,000 บาท จัดการประกวดละครสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “เอดส์ป้องกันได้ ถ้ารู้ทันและรู้จักเลี่ยง” ณ ห้องประชุม Main Conference สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากนั้น ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี ให้เกียรติมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้แทนจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก , คณะกรรมการตัดสิน 3 ท่าน , สโมสรนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ และมอบเกียรติบัตรให้แก่ทีมนิสิตที่ได้รับรางวัล ดังนี้ ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Dent NU สโมสรนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ , รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมช้างกู้โลก สโมสรนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ และ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมก้าวเข้าวัยใสอย่างเข้าใจเอดส์ สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ทั้งนี้ ทีมที่ชนะการประกวด จะได้รับโล่รางวัลจากท่านอธิการบดี และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลกด้วย

[ 1  2  3  4  5  6  7  8 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive