08-04-29

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2552 หลังจากได้มีพิธีเปิดโครงการเปิดโลกกิจกรรมในช่วงเช้า เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ได้เลือกชมรมส่วนกลางแล้ว ในช่วงเวลาต่อมาได้มีการประกวดดาว-เดือน ประจำปีของมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ลานกิจกรรม อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ภาพจากน้องหญิง&เกรส)Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Template Copyright © Nuts and Bolts Interactive