โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต ในหัวข้อ “เทคนิคการพูดและการเป็นพิธีกร”

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2552 ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต ในหัวข้อ “เทคนิคการพูดและการเป็นพิธีกร” จัดโดย งานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต ณ ห้องขวัญเมือง 1 อาคารขวัญเมือง หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร วัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้พัฒนาศักยภาพของตนเองที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงานและในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีอาจารย์อรรจน์ สีหะอำไพ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นวิทยากร มีนิสิตแต่ละคณะสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน

[ 1  2  3  4  5  6 ]
[ 1  2  3  4  5  6 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive