06-10-52

ชมรมศิลปะการแสดง จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการละครเบื้องต้น เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2552 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ราชินีนาถ และสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3 ]
[ 1  2  3 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive