มน. มอบสื่อรณรงค์โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2552 รศ.ดร.เสวียน เปรมประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต พร้อมด้วย บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เดินทางมอบสื่อรณรงค์โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009 ให้แก่ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ วัดพริก และท่าทอง ซึ่งเป็นชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสตรงกับ วันที่9 เดือน 9 ปี 2009 (หนึ่งร้อยปีมีครั้งเดียว ตามความเชื่อของโบราณไทยเชื่อว่าเลข 9เป็นเลขมงคล เลขแห่งความสุข ก้าวหน้า และโชคลาภ) โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สสส. เพื่อให้นิสิต ประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร และประชาชนในชุมชนโดยรอบ มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 และส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยที่ดี ที่จะช่วยป้องกันตนเองจากการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 นอกจากนั้นเพื่อส่งเสริมมาตรการป้องกันการระบาดโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงในปีนี้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009 ภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบ ซึ่งเป็นสถานที่ชุมนุมผู้คนจำนวนมาก จึงมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดขยายวงกว้างไปได้โดยง่าย หากไม่มีมาตรการควบคุมป้องกันที่เข้มแข็ง

[ 1  2 ]
[ 1  2 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive