การแข่งขันฟุตบอลหญิง 7 คน NU สัมพันธ์ ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 6 – 8 กันยายน 2552 กลุ่มวิชาพลานามัย ภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับกองกิจการนิสิต จัดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหญิง NU สัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ขึ้น ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้มีโอกาสออกกำลังกาย และเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา มีโอกาสได้แสดงออกซึ่งความสามารถทางด้านกีฬาฟุตบอล เป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาให้เป็นผู้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์และเป็นการพัฒนากีฬาฟุตบอลหญิงของมหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็ง โดยได้เชิญทีมจากคณะต่าง ๆ จำนวน 8 ทีม ร่วมการแข่งขัน ผลปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมบัณฑิตวิทยาลัย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมคณะศึกษาศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีมคณะเกษตรศาสตร์ฯ รางวัลผู้ทำประตูสูงสุด ได้แก่ น.ส.วรรณา จันกสิกิจ จากทีมบัณฑิตวิทยาลัย รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยม ได้แก่ น.ส.อารยา บุญตา จากทีมคณะศึกษาศาสตร์ รางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยม ได้แก่ ทีมคณะพยาบาลศาสตร์ (ขอขอบคุณข่าวและภาพจากว่าที่ร้อยตรี อาจารย์ทวีทรัพย์ เขยผักแว่น ผู้จัดการกลุ่มวิชาพลานามัย ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ)Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Template Copyright © Nuts and Bolts Interactive