การแข่งขันฟุตซอล โครงการลูกนเรศวรต้านภัยยาเสพติด

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2552 ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี นางสมพิศ ทองสุก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและดนตรี ร่วมงานพิธีปิด โดรงการลูกนเรศวรต้านภัยยาเสพติด 2552 ซึ่ง ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก (ศตส.จ.พล.) ร่วมกับงานส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและดนตรี กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการลูกนเรศวรต้านภัยยาเสพติด 2552 ขึ้น ระหว่างวันที่ 13- 18 กันยายน 2552 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์เฝ้าระวังไม่ให้นิสิตเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและจัดกิจกรรมให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยได้เชิญทีมจากคณะต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขัน สรุปผลการแข่งขันมีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม FC OK พร้อมทุนการศึกษา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีม VIENTO FC พร้อมทุนการศึกษา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีมไม้ประดับ พร้อมทุนการศึกษา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ ทีมศึกษา พร้อมทุนการศึกษา รางวัลผู้ทำประตูสูงสุด ได้แก่ นายวรวัฒน์ แสนบุญรัตน์ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากทีม FC OK รางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยม ได้แก่ ทีม GOALCreate photo websites for free using NeoPhotoTM    Template Copyright © Nuts and Bolts Interactive