นิสิต มน. รับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2552

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2552 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2552 ณ ห้องประชุมนเรศวร 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย รศ.ดร.เสวียน เปรมประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต โดยมี อาจารย์วิจิตรวงศ์ ชนะรัตน์ ผู้บริหารอาวุโสสำนักประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ และคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ จังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ทั้งนี้มีนิสิตได้รับทุนการศึกษา จำนวน 7 คน ได้แก่ ทุนการศึกษารายต่อเนื่อง 1. นางสาวนฤมล ใสศรี นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2. นางสาวภูริชญาณ์ แซ่จึง นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 3. นางสาวกนกพร นันทะวงษ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ 4. นางสาวสิรวิมล กาศวิบูลย์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ทุนการศึกษารายใหม่ 1. นางสาวรุจิรา อักษรศิลป์ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ 2. นายชาติวัฒน์ คุ้มพ่วงดี นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 3. นายวีระพงษ์ วงวิสาร นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

[ 1  2  3 ]
[ 1  2  3 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive