“สานศิลป์สู่น้องพี่”

เมื่อวันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2552 นิสิตชมรมสืบสานล้านนา มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการ “สานศิลป์สู่น้องพี่” ณ ที่ทำการสวนป่าเขากระยาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความสามัคคีของสมาชิกภายในชมรม รวมถึงปลูกฝังการเป็นนักกิจกรรมที่ดีให้แก่นิสิตด้วย

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive