“ลอยกระทงพระประทีป ย้อนอดีตวิถีไทย”

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิด งานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2552 “ลอยกระทงพระประทีป ย้อนอดีตวิถีไทย” จัดโดยองค์การนิสิต ณ บริเวณริมคลองหนองเหล็ก มหาวิทยาลัยนเรศวร กิจกรรมประกอบด้วย การเดินขบวนแห่ของสโมสรนิสิตทุกคณะ การประกวดกระทงใหญ่ การประกวดประดิษฐ์กระทงฝีมือ การประกวดนางนพมาศ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง ซึ่งมีผลการประกวดดังนี้ การประกวดนางนพมาศ ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวคเณพร อินต๊ะมูล คณะเกษตรศาสตร์ฯ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวดุจดวง ดงเวหน คณะนิติศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวพลอยรุ้ง รัตนรมย์ คณะศึกษาศาสตร์ ขวัญใจมวลชน ได้แก่ นางสาวภัทฐิชา ภิญโญสวัสดิ์สกุล คณะแพทยศาสตร์ การประกวดกระทงใหญ่ ชนะเลิศ ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ การประกวดประดิษฐ์กระทงฝีมือ ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม สานสัมพันธ์ สังกัดชมรมอีสาน รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม อย่าได้แคร์ สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม NU Dorm สังกัด หอพักนิสิต ม.นเรศวร การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง "ลูกทุ่งปลูกใจรักชาติ" ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Human Show รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม งามลีลา รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม สโมสรนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ขวัญใจมวลชน ได้แก่ ทีม เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive